Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Povinně zveřejňované informace


Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006.

 

1. Název

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina (Velikost: 3.34 MB)

 

3. Organizační schéma

Organizační schéma (Velikost: 558.31 kB)

 

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Anežky České 702/17
400 07 Ústí nad Labem

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Anežky České 702/17
400 07 Ústí nad Labem

    4.3 Úřední hodiny e-podatelny

pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin

    4.4 Telefonní čísla

+420 475 550 032

    4.5 Adresa internetové stránky

www.zsanceske-ul.cz

    4.6 Adresa e-podatelny

sekretariat@zsanceske-ul.cz

    4.7 Další elektronické adresy

reditelka@zsanceske-ul.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Škola (+DPČ)     0882285369/0800

FKSP                 107-0882285369/0800    

 

6. IČ

44555474

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

    8.1 Seznam hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školy

    8.2 Rozpočet

Aktuálně platný rozpočet a rozpočty z let minulých je k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.

 

9. Žádosti o informace 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

 

10. Příjem žádostí a další podání

sekretariat@zsanceske-ul.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace (Velikost: 15.41 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (Velikost: 17.56 kB)

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

 

14. Předpisy

    14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • zák. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • zák. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

    14.2 Vydané předpisy

Směrnice č. 2/2019 Poskytování informací (Velikost: 426.88 kB)

 

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4      2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4       3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3      4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3      6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 • cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

16. Licenční smlouvy

    16.1 Vzory licenčních smluv

----------------------------------------

    16.2 Výhradní licence

----------------------------------------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva (Velikost: 895.63 kB)

 

18. Oznamovací systém

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

 

Vzhledem k účinnosti zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů byl zprovozněn vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání.

 

Oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o chování osob nebo situacích, ke kterým došlo v rámci působnosti organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace, a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Jde o případy, které představují přestupek nebo trestný čin, případně jiné porušení zákonů nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie.

 

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznámení má být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě, nebo situaci směřuje a jakého konkrétního jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

 

Oznámení podaná prostřednictvím našeho interního systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Prosíme Vás, o uvedení Vašeho skutečného jména a pracovního zařazení nebo Vašeho jména a data narození, tak aby byl usnadněn proces ověřování Vaší totožnosti. Zaručujeme Vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Anonymní oznámení nejsme dle zákona povinni prověřovat, ale budeme se jimi zabývat.

 

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje zákon č. 171/2023 o ochraně oznamovatele, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je určen nezávislý subjekt Metropolnet, a.s. K příjmu oznámení je určen systém qHlas, který je zcela bezpečný jak pro osobu oznamovatele, tak i pro jiné zúčastněné osoby a principiálně je nastaven k utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a k ochraně informací uvedených v oznámení.

 

Příslušnou osobou jsou:
Ing. Martin Kolář, tel. +420 777 150 317
Kateřina Slivová, tel. +420 777 773 188

 

Oznámení lze Příslušné osobě podat:

 • písemně elektronicky prostřednictvím formuláře https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-zsanceske-ul-ozn
 • ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní dny od 8 do 14 hod.
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu budovy na výše uvedené adrese.

 

Oznámení lze podávat i  Ministerstvu spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správcem osobních údajů je Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem.

 

Další informace naleznete:

 

Schválení očekávaného plnění rozpočtu v roce 2023 (Velikost: 809.22 kB)

Schválený rozpočet na rok 2024 (Velikost: 833.22 kB)

Schválený střednědobý rozpočet na r. 2025 a 2026 (Velikost: 790.71 kB)

Závěrečná zpráva UZ 33070 – dotace plavání VII. etapa (Velikost: 1.16 MB)

Závěrečná zpráva UZ 33070 – dotace plavání VI. etapa (Velikost: 1.19 MB)

Závěrečná zpráva UZ 33070 – dotace plavání V. etapa (Velikost: 1.17 MB)

Vyúčtování dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2019, z grantu pro Životní prostředí a EVVO- Školní meteorologická stanice I. (Velikost: 1.91 MB)

Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2019" (Velikost: 1.02 MB)

Závěrečná zpráva UZ 33070 – dotace plavání IV. etapa (Velikost: 1.08 MB)

Závěrečná zpráva UZ 33070 – dotace plavání III. etapa (Velikost: 466.33 kB)

Závěrečná zpráva - Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018" - příloha 1 (Velikost: 457.72 kB)

Závěrečná zpráva - UZ 33070- dotace na plavání II. etapa (Velikost: 382.09 kB)

Závěrečná zpráva - UZ 33070- dotace na plavání I. etapa (Velikost: 475.32 kB)

Závěrečné hodnocení Rozvojového programu MŠMT ,,Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, ... za rok 2016 (Velikost: 481.72 kB)

Archiv rozpočtu

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.