Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Doučování žáků škol

Podpora rovných příležitostí

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Povinně zveřejňované informace


Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006.

 

1. Název

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina (Velikost: 3.34 MB)

 

3. Organizační schéma

Organizační schéma (Velikost: 925.67 kB)

 

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Anežky České 702/17
400 07 Ústí nad Labem

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Anežky České 702/17
400 07 Ústí nad Labem

    4.3 Úřední hodiny

pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin

    4.4 Telefonní čísla

+420 475 550 032

    4.5 Čísla faxu

+420 475 502 322

    4.6 Adresa internetové stránky

www.zsanceske-ul.cz

    4.7 Adresa e-podatelny

sekretariat@zsanceske-ul.cz

    4.8 Další elektronické adresy

reditelka@zsanceske-ul.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Škola (+DPČ)     0882285369/0800

FKSP                 107-0882285369/0800    

 

6. IČ

44555474

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

    8.1 Seznam hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školy

    8.2 Rozpočet

Aktuálně platný rozpočet a rozpočty z let minulých je k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.

 

9. Žádosti o informace 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

 

10. Příjem žádostí a další podání

sekretariat@zsanceske-ul.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace (Velikost: 15.41 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (Velikost: 17.56 kB)

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

 

14. Předpisy

    14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • zák. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • zák. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

    14.2 Vydané předpisy

Směrnice č. 2/2019 Poskytování informací (Velikost: 426.88 kB)

 

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4      2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4       3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3      4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3      6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 • cena za každou započatou 1 hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

16. Licenční smlouvy

    16.1 Vzory licenčních smluv

----------------------------------------

    16.2 Výhradní licence

----------------------------------------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva (Velikost: 779.3 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.