Kotva
Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

Bezplatná příprava cizinců

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem primární prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

Na naší škole bylo školní poradenské pracoviště zřízeno v září v roce 2015. Každoročně se aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a předkládá se ke schválení ředitelce školy. Program pedagogicko-psychologického poradenství naplňuje především tyto cíle:

• pracovat se všem subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

• realizovat koncepci kariérového poradenství,

• připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

• vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výukovými problémy,

• prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

• poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

• prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

• integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení a s úřady práce.

 

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit na:

 

A) poradenské pracovníky školy

• výchovný poradce pro 1. stupeň - Mgr. Kateřina Suchá sucha@zsanceske-ul.cz

• výchovný poradce pro 2. stupeň - Mgr. Marie Šilhavá silhava@zsanceske-ul.cz

• školní metodik primární prevence pro 1. stupeň - Mgr. Lenka Nitschová nitschova@zsanceske-ul.cz

• školní metodik primární prevence pro 1. stupeň - Mgr. Marketa Maršinská marsinska@zsanceske-ul.cz

• školní metodik primární prevence pro 2. stupeň - Mgr. Antonie Volfová volfova@zsanceske-ul.cz

• školní speciální pedagog - Mgr. Olga Timiopulosová timiopulosova@zsanceske-ul.cz

Konzlutační hodiny (Velikost: 124.57 kB)

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole

• třídní učitelé

• učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

• případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

 

Ombudsman dětem (Velikost: 895.08 kB)